• Verwerkingsdoeleinden
  • Rechtsgrond(en) van de verwerking
  • Overmaken aan derden
  • Bewaarperiode
  • Direct marketing
  • Klacht
Het Oud Fotnuis verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en reclame).
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.A en 6.1.B van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.A, heeft de klant steeds het recht om de geven toestemming terug in te trekken.
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met het oud fornuis verbonden zijn.
De entiteit buiten de Europese Economische Ruimte die uw persoonlijke gegevens verwerkt zal gehouden zijn om adequate waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Het ontvangende land beschikt over een wetgeving die kan worden beschouwd als gelijkwaardig aan de bescherming die binnen de Europese Economische Ruimte wordt geboden.
Deze derden/ontvangen/entiteiten zijn: Leveranciers materialen, Leveranciers grondstoffen. Het Oud Fornuis garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van de boekhouding).
Daarnaast kunnen andere wettelijke verplichtingen voor het opslaan van gegevens van toepassing zijn, bijvoorbeeld om fiscale en andere commerciële redenen. In dergelijke gevallen zijn we uw gegevens blokkeren of verwijderen zodra deze opslagverplichtingen zijn beëindigd.
Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@oudfornuis.be
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).